PATVIRTINTA                     

                                                                                                VšĮ „Ežerėlio slaugos namų“
                                                                                                                             Direktorės Irenos Tamulevičienės
                                                                                                                             
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. I 1-31 


GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 


I.               BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Globos namų Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams (toliau – Taisyklės) yra vidaus veiklos dokumentas,                 reglamentuojantis gyventojų, gyvenančių Globos namuose (toliau – gyventojai) teises ir pareigas, paslaugų paskyrimą,       planavimą, apgyvendinimą, gyventojų lankymo tvarką bei bendras elgesio taisykles.

2.   Globos namai savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos  Konstitucija, Lietuvos Respublikos  Civiliniu   kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais,   reglamentuojančiais Globos namų veiklą ir Globos namų įstatais. Į Globos namus asmenys atvyksta gyventi laikinai  ar   nuolatos (ar nukreipiami gyvenamosios vietos savivaldybės siuntimu)  pagal asmens negalios rūšį  ir laipsnį,  amžių  bei kitus   kriterijus  atitinkančius Globos namų profilį.

3.   Gyventojas bei gyventojo giminaitis/globėjas/rūpintojas/šeimos nariai (toliau – suinteresuoti asmenys)   supažindami su Taisyklėmis ir kitais vidaus veiklos dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą Globos namuose  iki   pasirašant socialinės globos teikimo paslaugų dvišalę (trišalę) sutartį.

4.   Paslaugos pradedamos teikti, kai asmuo ar jo globėjas ir Globos namai pasirašo sutartį, kurioje numatytos       socialinės globos teikimo sąlygos.

5.   Globa neteikiama asmenims, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis   užkrečiamomis ligomis.


II. PASLAUGŲ PASKYRIMAS, PLANAVIMAS IR ASMENS APGYVENDINIMAS

6.   Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems   giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti Globos namuose, apžiūrėti patalpas, susipažinti su teikiamomis paslaugomis,     darbuotojais bei gauti visą aktualią informaciją, susijusią su gyvenimu Globos namuose. 

7.   Apgyvendinant asmenį Globos namuose, privaloma pateikti dokumentus, nurodytus Taisyklėse (1 priedas), (esant   poreikiui papildyti/pertvarkyti sąrašą).

8.   Gyventojui suteikiamas gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų  nustatytas normas, gyventojas aprūpinamas  reikalingu inventoriumi.

9.   Gyventojams sudaromos sąlygos pasirinkti kambarį, kuriame yra laisva vieta.

10.    Jei gyventojas, ar jo artimieji pageidauja keisti kambarį, tačiau kituose kambariuose nėra laisvos vietos,   analizuojamos priežastys, dėl kurių kambarį pageidaujama keisti. Išsiaiškinus, kad viename kambaryje gyvenančių gyventojų   interesai ir teisės pažeidžia kito gyventojo interesus ir teises, kliūtys turi būti nedelsiant pašalinamos arba kambarys privalo   būti  keičiamas.

11.    Esant reikalui, gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi bai, avalynė ir patalynė.

12.   Gyventojams teikiamos paslaugos: būsto suteikimas, maitinimas, buitinės, sveikatos priežiūros, asmens   higienos, transportavimo, socialinio darbo ir kitos būtinos gyventojui paslaugos.

13.   Globos namų gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, taip pat jiems būtinomis higienos   priemonėmis, atsižvelgiant į gyventojų poreikį bei asmeninius pageidavimus. Slaugos priemonėmis gyventojai aprūpinami     neribotai, atsižvelgiant į kiekvienos dienos poreikį.

14.    Gyventojui atvykus, užvedama asmens sveikatos istorijaesant reikalui, parengiamas slaugos planas,   pradedama pildyti gyventojo socialinė byla, pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas.

15.    Globos namuose užtikrinamas informacijos apie gyventoją konfidencialumas – tai Globos namų darbuotojų   pareiga be gyventojų ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie gyventojo asmeninio pobūdžio faktus.


III. GYENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16.   Gyventojas turi teisę:

16.1. į privatumą – užsirakinti savo gyvenamajame kambaryje (jei tai leidžia jo sveikatos būklė) ar reikalauti jo   privatumą užtikrinančių sąlygų (pvz., teikiant asmens higienos paslaugas);

16.2. susipažinti su visais dokumentais, kuriuose saugoma informacija apie gyventoją;

16.3. priimti svečius/lankytojus savo gyvenamajame kambaryje arba bendrose patalpose, skirtose svečių priėmimui,   pagal Globos namų nustatytas lankymo taisykles;

16.4. kreiptis žodžiu ar raštu įvairiais rūpimais klausimais į Globos namų administraciją;

16.5. saugiai laikyti asmeninius daiktus;

16.6. atsižvelgiant į gyventojo pomėgius dalyvauti įvairiose užimtumo veiklose, užsiimti maisto savo poreikiams   ruošimu;

16.7. esant poreikiui bendrauti laiškais, telefonu, internetu, naudotis buitiniais prietaisais esančiais Globos namuose;

16.8. išsakyti įvairius pageidavimus: dėl jam reikalingų/norimų naudoti higienos prekių, personalo atliekamų funkcijų,   dėl gyvenamo kambario kaimyno pasirinkimo ir pan.;

16.9. išvykti iš Globos namų parašius prašymą ir gavus leidimą: vienai dienai ar ilgesniam laikui, taip pat išvykti   laikinai iki 45 kalendorinių dienų per metus, užtikrinant, kad grįžus globa bus teikiama tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir   išvykstant. Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

16.10. pasirinkti sveikatos priežros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra Globos namai;

16.11. dalyvauti gyventojų tarybos veikloje;

16.12. gauti informaciją,  konsultacijas bei kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo   klausimais be pašalinių asmenų arba gauti personalo pagalbą, jeigu gyventojas to pageidauja;

17.    Gyventojo pareigos:

17.1. atsižvelgiant į sveikatos būklę pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, bendrąsias globos namų patalpas, jų švarą ir tvarką;

17.2. atsižvelgiant į sveikatos būklę laikytis asmeninės higienos reikalavimų (praustis, valytis dantis, keisti drabužius ir   pan.);

17.3. laikytis maitinimo režimo;

17.4. reguliariai naudoti gydytojo paskirtus vaistus ir/ar kitus medikamentus, taip pat vykdyti gydytojo paskirtas   medicinines procedūras, dalyvauti konsultacijose;

17.5. bet kuriuo paros metu įsileisti darbuotoją į kambarį, darbuotojui pastebėjus pablogėjusią sveikatos ar emocinę   būklę;

17.6. leisti darbuotojams tikrinti asmeninius daiktus ir jų laikymo vietą tais atvejais, kai pateikiami rimti argumentai ir   (ar) įrodymai, kad gyventojo kambaryje galimai yra pavojingų ar draudžiamų turėti kambaryje daiktų ir (ar) preparatų. Tais   atvejais, kai yra ketinama tikrinti asmeninius gyventojo daiktus, gyventojas privalo būti informuojamas apie tikrinimo   pagrįstumą bei eigą.

17.7. nedelsiant informuoti apie pastebėtus Globos namų aplinkoje draudžiamus daiktus;

17.8. nedelsiant informuoti apie sveikatos būklės pablogėjimą;

17.9. laikytis Taisyklių, gerbti Globos namų gyventojus ir darbuotojus.

18.   Gyventojams draudžiama:

18.1. vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti tam neskirtose vietose;

18.2. nepranešus išvykti iš Globos namų teritorijos;

18.3. gadinti Globos namų bei kitų gyventojų turtą, įžeidinėti kitus gyventojus bei darbuotojus;

18.4. ignoruoti darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, reikalavimus. 


IV. Bendrosios gyvenimo globos namuose nuostatos 

19.    Gyventojai privalo laikytis žemiau pateiktos dienotvarkės:

  7.00 val.

Kėlimasis

  8.30 – 9.00 val.

Pusryčiai

 9.00 – 10.30 val.

Laisvas laikas

Užsiėmimai pagal socialinės veiklos tvarkaraštį

10.30 – 11.00 val.

Arbatos, kavos laikas

 11.00 – 13.00 val.

Laisvas laikas

Užsiėmimai pagal socialinės veiklos tvarkaraštį

13.00 – 13.30 val.

Pietūs

 13.30 – 15.30 val.

Poilsio valanda

15.30 – 16.00 val.

Pavakariai

 16.00 – 18.00 val.

Laisvas laikas

Užsiėmimai pagal socialinės veiklos tvarkaraštį

18.00 -18.30 val.

Vakarienė

 18.30 – 21.00 val.

Laisvas laikas

Individualus TV laidų žiūrėjimas, poilsis

21.00 – 21.30 val.

Naktipiečiai

22.00 – 7.00 val.

Naktiesmiegas

               20.   Globos nagyventojai maitinami 4/5 kartus per dieną. Maitinimas organizuojamas atsvelgiant į gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas. Esant būtinumui teikiama individuali, diskretiška pagalba gyventojui valgant. Užtikrinama, kad kiekvienam pagalbos valgant reikalingam asmeniui būtų priskiriamas padedantis darbuotojas (vienas darbuotojas ne daugiau kaip 2 gyventojams).

21.   Mirštančiajam užtikrinama kvalifikuota priežiūra ir dvasinė pagalba, atsižvelgiant į asmens pageidavimus:

21.1. gyventojui užtikrinta galimybė išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su jo galima  mirtimi susijusių dalykų tvarkymo;

21.2. gyventojui garantuojamas jo dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimas, užtikrinant  privatumą  ir orumą, teisės aktų nustatyta tvarka
organizuojama ar teikiama paliatyvi slauga;

21.3. asmeniui pageidaujant, organizuojamas religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimas;

21.4. užtikrinama, kad mirštančiajam, esant galimybei, sudaromos atitinkamos sąlygos sielovados pagalbą suteikti gyvenamajame kambaryje;

21.5. užtikrinama, kad sunkios ligos atveju ar gyventojui mirštant nedelsiant informuojami suinteresuoti asmenys, sudaromos sąlygos jiems būti prie mirštančiojo;

22.    Esant būtinybei Globos namuose  yra taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio raštas ir kita).

23.     Asmens pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka bei tvarkomi pagal socialinės globos įstaigos patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarkos aprašą.  (Tvarkos aprašas  patvirtintas 2015 12 23  direktoriaus įsakymu  Nr. I 1-25 „Dėl gyventojų piniginių lėšų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos“).

24.    Globos namuose tarpininkaujama, kad asmuo galėtų atlikti pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

25.    Asmuo bei suinteresuoti asmenys yra supažindinti su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo procedūra ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jiems priimtina forma bus supažindinti su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti skundai ir prašymai bei priimti sprendimai yra registruojami atskirame žurnale.

 

V.  gyventojų lankymo tvarka

26.    Atsižvelgiant į gyventojų dienos rutiną, rekomenduojamas Globos namų gyventojų lankymo laikas 10.00-19.00 val. Gyventojai gali būti lankomi ir kitu laiku, tačiau tai turi būti derinama su darbuotojais. Visus lankytojus budintis darbuotojas nustatyta tvarka užregistruoja Gyventojų
lankymo žurnale.

27.    Šalyje esant ekstremaliai situacijai Gyventojų lankymas turi būti vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos
ministerijos nurodymus bei rekomendacijas. Nesilaikantiems nurodymų ir rekomendacijų asmenims Gyventojų lankymas – draudžiamas. 

28.    Gyventojų artimieji kviečiami ir skatinami kuo dažniau lankyti Gyventojus, užsiimti Globos namuose vykstančiomis veiklomis, švęsti
kalendorines, valstybines bei asmenines šventes.

29.    Lankytojams sudaromos sąlygos palaukti, kol Gyventojai maitinami, atliekamos higienos procedūros, teikiamos slaugos ar sveikatos priežiūros paslaugos, jei lankytojai nenori dalyvauti kartu.

30.    Globos namuose sudaromos sąlygos palaikyti bendravimą nuotoliniu būdu (telefonu, elektroninėje erdvėje, raštu ir pan.).

31.    Darbuotojams paprašius, lankytojai privalo pateikti dokumentą, reikalingą identifikuoti, kad lankytojas yra įtrauktas į Gyventojų kontaktų sąrašą. Jei lankomas neveiksnus asmuo, apie lankytoją, kuris neįtrauktas į lankytojų sąrašą, privaloma informuoti Gyventojo globėją/rūpintoją.

32.    Socialiniai kontaktai gali būti  ribojami tik tais atvejai, jei kelia pavojų gyventojų, artimųjų ir darbuotojų sveikatai ar gyvybei.

 

VI. medikamentų vartojimas

33.    Globos namuose gyventojams gali būti skiriami receptiniai ir nereceptiniai medikamentai, taip pat medikamentai pirmajai pagalbai
suteikti.

34.    Receptiniai medikamentai įsigyjami pagal gydytojų išrašytus receptus.

35.    Medikamentų pavadinimai, dozės ir vartojimo periodiškumas surašomas paskyrimų lape, kuris sudaromas kiekvienam Globos namų gyventojui individualiai.

36.    Vieną kartą per savaitę slaugytojas periodiškai išdalija medikamentus, skirtus gyventojams, sudėdamas juos į vaistų dėžutes visai savaitei: kiekviena dėžutė yra suskirstyta į 7 skyrius, pagal savaitės dienas, ir kiekvienas skyrius – į 3 dalis pagal dienos laiką: rytas, pietūs, vakaras.

37.    Už medikamentų apskaitą, išdalinimą gyventojams ir jų vartojimo kontrolę Globos namuose atsakingas slaugytojas.

38.    Gyventojams draudžiama vartoti bet kokius vaistus ar kitus medikamentus (vitaminus, papildus ir pan.) savavališkai, išskyrus, kai
tokia galimybė suderinta su gydytoju ir slaugytoju.

39.    Globos namuose draudžiama lankant gyventoją atnešti gyventojui vaistų ar kitos rūšies medikamentų, išskyrus atvejus, kai tai yra
suderinta su gydytoju ir slaugytoju.

 

VII. INFORMACIJOS APIE ASMENS SVEIKATOS BŪKLĘ suinteresuotiems asmenims  TEIKIMO TVARKA

40.   Gyventojo dokumentuose esanti informacija yra konfidenciali. Ši informacija kitiems asmenims gali būti suteikiama tik turint raštišką gyventojo sutikimą.

41.    Reikalavimai dėl konfidencialumo netaikomi, kai kreipiasi teismo ar kitos valstybinės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

42.    Gyventojų ambulatorinės kortelės saugomos Garliavos PSPC Ežerėlio ambulatorijoje. Gyventojų ligos istorijos saugomos įstaigoje.

43.    Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ligos istorijoje esančių dokumentų nuorašai  išduodami tik Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka, pateikus raštišką reikalavimą.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44.   Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos gyventojams, jų artimiesiems ir darbuotojams.

45.   Visi gyventojai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai (Taisyklių priedas Nr. 2) ir jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.

46.    Asmuo bei suinteresuoti asmenys žino, kad gyventojas gali būti pašalintas iš Globos namų už dažnus ir grubius socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus.

47.    Gyventojui užtikrinta, kad, svarstant jo pašalinimo iš socialinės globos įstaigos klausimą, bus pakviestas dalyvauti pats asmuo, suinteresuoti asmenys, su juo dirbę socialinės globos  įstaigos darbuotojai, asmens  pasirinktas „savas asmuo“, socialinės globos namų tarybos atstovai (kai asmuo pašalinamas iš socialinės globos namų), savivaldybės, kurios sprendimu asmeniui paskirta socialinė globa, socialiniai darbuotojai, jei tai įmanoma, – asmens artimieji ir kt. Detaliai išnagrinėtos asmens netinkamo elgesio ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų priežastys, žymos apie priemones, taikytas asmens neigiamam elgesiui paveikti, šių priemonių poveikį asmens elgesio pasikeitimams ir pan. atsispindi asmens  ISGP ar kituose byloje pridedamuose dokumentuose.  Pašalinamas asmuo yra supažindintas su visomis svarstymo išvadomis ir išklausyti jo pasiaiškinimai. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

48.    Gyventojui užtikrinta, kad, iki jį pašalinant iš Globos namų, bus sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. Globos namai kreipiasi į savivaldybę, kurios sprendimu asmeniui buvo paskirta socialinė globa, ar į kurią asmuo paties pageidavimu išvyksta, dėl kitų socialinių paslaugų asmeniui skyrimo būtinumo. Prieš pašalinant asmenį iš Globos namų, yra įsitikinta dėl jo saugumo ir galimybių savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi bei reikiamų socialinių paslaugų savivaldybėje  užtikrinimo. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

49.   Už šių Taisyklių laikymosi kontrolę atsakingi visi Globos namų darbuotojai.

 

                                                                                                                             ___________________________